Domov

Odborní zamestananci

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG - PhDr. Vlasta Baumerthová, Mgr. Miroslava Pavlová, Mgr. Jana Zbudilová
ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG - Mgr. Katarína Bagočiová
SOCIÁLNY PEDAGÓG - Mgr. Alica Šebek Chmelová


ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

PhDr. Vlasta Baumerthová, Mgr. Miroslava Pavlová, Mgr. Jana Zbudilová

 • Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP).
 • Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogický servis žiakom so ŠVVP:
  • žiaci so zdravotným postihnutím, napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou a autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami,
  • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení,
  • žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia a reči,
  • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti (metodika KUPOZ a KUPREV)
  • žiaci s poruchou správania,
  • žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia,
  • žiaci s nadaním.
 • Školský špeciálny pedagóg ďalej pracuje so žiakmi, ktorým bolo diagnostikované oslabenie v oblasti fonematického uvedomovania (Metodika Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina), oslabenie v oblasti grafomotoriky (Metodika Metóda dobrého štartu) a oslabenie v oblasti komunikačných zručností.
 • Po návrhu triedneho učiteľa, vyučujúcich alebo zákonného zástupcu dieťaťa realizuje orientačné špeciálnopedagogické vyšetrenie.
 • Spolupracuje s učiteľmi (individuálne konzultácie, tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov, iné podľa potreby).
 • Spolupracuje s rodičmi (individuálne konzultácie, tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov).
 • Spolupracuje s poradenskými zariadeniami alebo inými odborníkmi vzhľadom k diagnóze dieťaťa.

Konzultačné hodiny:

PhDr. Vlasta Baumerthová: po dohode vopred - vlasta(zav)baumerth.com
Mgr. Miroslava Pavlová: piatok po dohode vopred - pavlova(zav)reedys.sk
Mgr. Jana Zbudilová: podľa potreby po dohode vopred - j.zbudilova(zav)gmail.com


ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Mgr. Katarína Bagočiová

Školský psychológ:

 • poskytuje konzultačno-poradenské služby žiakom, rodičom a učiteľom-individuálne alebo skupinovo,
 • pomáha žiakom riešiť problémy s učením, problémy so správaním, ale aj v osobnom živote,
 • pomáha pri adaptácii nových žiakov do kolektívu,
 • zapája žiakov do programov rozvoja sociálnej komunikácie, sociálnych zručností a sociálnej kompetencie, rozvoja prosociálneho správania, tolerancie a riešenia konfliktov, asertivity a empatie,
 • predchádza negatívnym sociálno-patologickým javom, realizovaním preventívnych programov, skupinových stretnutí, rieši vzniknuté problémy, prípadne zmierňuje dôsledky takýchto problémov,
 • poskytuje odborné psychologické služby v záujme efektívneho a optimálneho fungovania školy ako systému, s dôrazom na psychické zdravie žiakov a pedagógov v školských podmienkach a zdravého rozvoja ich osobnosti,
 • spolupracuje s poradenskými zariadeniami.

Žiaci môžu za školským psychológom prísť, ak:

 • sa potrebujú o niečom porozprávať a vyjasniť si niektoré veci a nevedia, komu sa zdôveriť,
 • im nejde učenie, tak ako by chceli,
 • ich trápi akýkoľvek problém, s ktorým si nevedia rady,
 • majú problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľom a chceli by vedieť, ako vzťahy zlepšiť,
 • ich trápi tréma, strach zo skúšania alebo písomky,
 • kamaráta trápi nejaký problém, chcú mu pomôcť, ale nevedia ako,
 • chcú lepšie spoznať seba samých a pracovať na osobnom raste.

Rodičia môžu školského psychológa kontaktovať, ak:

 • chcú konzultovať vzdelávacie a výchovné problémy detí,
 • má dieťa akékoľvek psychické problémy,
 • potrebujú informácie alebo odporúčanie inej odbornej pomoci.

Učitelia môžu školského psychológa kontaktovať, ak:

 • Učitelia môžu školského psychológa kontaktovať, ak:
 • hľadajú spôsob ako zlepšiť atmosféru v triede a vzťahy so žiakmi.

Konzultačné hodiny pondelok a streda, príp. podľa potreby po predchádzajúcom dohovore - katarina.bagociova(zav)zsnabielenisku.sk

Školský psychológ na našej škole ponúka aj nadštandardnú službu - Poradenstvo v terapii hrou, pre deti 1. stupňa. Terapia hrou je terapeutická metóda, ktorá pomáha deťom prekonávať ťažké obdobia, riešiť problémy so správaním a emóciami. Dieťa približne do 12-ho veku života nie je schopné používať slová na vyjadrovanie svojho vnútorného sveta, svojich problémov, a preto používa hračky ako slová a hra je preňho „rozhovorom“. Viac informácií - katarina.bagociova(zav)zsnabielenisku.sk


SOCIÁLNY PEDAGÓG

Mgr. Alica Šebek Chmelová

 • Sociálny pedagóg sa zameriava na riešenie výchovných ťažkostí spôsobených nevhodným, neprimeraným správaním, na emocionálne a sociálne problémy žiakov.
 • Pomáha žiakom a pedagógom prispievať k vytváraniu pozitívnej sociálnej klímy v škole, osobitnú pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Spolupracuje s poradenskými zariadeniami a odbornými inštitúciami.
 • V rámci špecifického predmetu TKC (terapeuticko - korekčné cvičenia) sa snaží
  • žiakov povzbudzovať a učiť ich uspokojivo zvládať subjektívne záťažové situácie,
  • podporovať oslabené oblastí (stimulácia pozornosti, nízka frustračná tolerancia),
  • o začleňovanie žiaka do skupiny spolužiakov v triede, v škole i do vrstovníckej skupiny v širšom sociálnom prostredí,
  • viesť žiaka k sebareflexii, k tomu, aby sa primerane, podľa svojich schopností, naučil poznávať sám seba, dokázal si uvedomiť svoje city a pocity, vedel adekvátne komunikovať s ľuďmi vo svojom okolí.

Konzultačné hodiny: piatok, príp. podľa potreby

Na konzultácie je potrebné nahlásiť sa vopred: alica.chmelova(zav)@gmail.com

                  
<November>
PUSŠPSN
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 2526 27 28 29
30


AKTUALITY


> LPČ
 
Navigácia


Domov
Hľadať
Výpis článkov


Linky
Login

Login:
Heslo:© 2006 ZŠ Na bielenisku v Pezinku, Všetky práva vyhradené.
Powered by DEV web management system

DWMS13ACL