Domov

Špeciálny pedagóg a výchovný poradca

Špeciálny pedagóg:
Na našej škole pracuje špeciálna pedagogička PhDr. Vlasta Baumerthová. Pani pedagogčka sa individuálne venuje deťom s poruchami učenia vrámci konzultačných hodín. Takýto žiaci absolvujú korekcie v predmetoch podľa potreby. Školský špeciálny pedagóg sa podieľa na vypracúvaní individuálneho plánu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní, poskytuje individuálne špeciálnopedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Školský špeciálny pedagóg ďalej poskytuje zákonným zástupcom konzultačné a poradenské služby. V nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa, poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom, sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami, predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.

Konzultačné hodiny: po dohode

Kontakt: vlasta(zav)baumerth.com

Zo slovníka špeciálneho pedagóga

Dyslexia
- vývojovo znížená schopnosť naučiť sa správne čítať.
Dysgrafia
-špecifická vývinová porucha písania, pri ktorej ide o poruchu písania písmen, slov a viet, o vývinovo zníženú schopnosť až neschopnosť osvojiť si písanie. Táto porucha postihuje grafickú a nie obsahovú stránku písomného prejavu.
Dysortografia
- špecifická vývinová porucha pravopisu. Ide o narušenú, obmedzenú schopnosť osvojiť si gramaticky správne písanie, uplatňovať pravidlá pri písaní.
Dyskalkúlia
- štrukturálna porucha matematických schopností, výrazná porucha špeciálnych schopností pre matematiku.
ADHD
- vývojová porucha charakteristická pre určitý vek dieťaťa neprimeraným stupňom pozornosti, hyperaktivity a impulzivity.
ADD
- porucha pozornosti (najmä v zameraní pozornosti na informačný proces) bez impulzivity a hyperaktivity.
Školská integrácia
- v zmysle zákona, je výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach ostatných škôl okrem tried v špeciálnych školách.
Individuálna integrácia
žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú zaraďovaní do tried a výchovných skupín s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám.


Výchovný poradca:
Výchovným poradcom je Mgr. Ivanka Chytrá. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí, venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom, poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách, sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.

Konzultačné hodiny (po predchádzajúcom dohovore):
Utorok, streda: 14.00 - 15.00 hod.     

Kontakt: chytra(zav)centrum.sk    

Odkaz na stránku Školského výpočtového strediska: www.svsba.sk                   
<Október>
PUSŠPSN
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


AKTUALITY


> LPČ
 
Navigácia


Domov
Hľadať
Výpis článkov


Linky
Login

Login:
Heslo:© 2006 ZŠ Na bielenisku v Pezinku, Všetky práva vyhradené.
Powered by DEV web management system

DWMS13ACL