Špeciálny pedagóg a výchovný poradca

Náplň práce špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu.Špeciálny pedagóg:
Na našej škole pracuje špeciálny pedagóg Mgr. Miriam Janečková. Pani učiteľka sa individuálne venuje deťom s poruchami učenia vrámci konzultačných hodín. Takýto žiaci absolvujú "doučovanie" v predmetoch podľa potreby. Školský špeciálny pedagóg sa podieľa na vypracúvaní individuálneho plánu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní, poskytuje individuálne špeciálnopedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Školský špeciálny pedagóg ďalej poskytuje zákonným zástupcom konzultačné a poradenské služby. V nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa plní jeho čiastkové ciele v rodine, poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom, sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami, predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.

Výchovný poradca:Výchovným poradcom je Mgr. Jana Kuttnerová. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí, venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom, poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách, sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku