Platba v ŠJ

Spôsob uhrádzania stravy v školskej jedálniUpozorňujeme rodičov detí stravujúcich sa v školskej jedálni, že od budúceho kalendárneho roka sa bude platba za stravu uhrádzať mesiac vopred  do 25. v danom mesiaci len formou trvalého príkazu, prostredníctvom internet bankingu alebo vkladom na účet školskej jedálne SK60 5600 0000 0066 0748 4002, teda nebudú deťom vydávané poštové poukážky. Je stanovená jednotná suma podľa ročníka, ktorý dieťa navštevuje (viď. tabuľka). Prípadné preplatky sa budú vyplácať v čase letných prázdnin prevodom na Váš účet.
Prvá platba na mesiac september 2017 musí byť uhradená týmto spôsobom už do konca augusta tohto kalendárneho roka.

Pozn. 1: Nastavenie platby na trvalý príkaz je k 25. dňu mesiac vopred do 25. mája 2018.
Pozn. 2: Variabilný symbol neuvádzajte, ale do poznámky vpíšte meno a triedu dieťaťa.
Pozn. 3: V prípade, že uhrádzate stravu priamym vkladom na účet, oznámte číslo Vášho účtu vedúcej jedálne za účelom vyplatenia prípadných preplatkov.

1. - 4. ročník - 19,- EUR
5. - 9. ročník - 20,20 EUR

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku