Platby v Školskej jedálni

Ceny stravy v ŠJ a spôsob platby.

Sumu za stravovanie dieťaťa je potrebné uhradiť na účet školskej jedálne pri ZŠ:

SK60 5600 0000 0066 0748 4002

Úhrady stravného a čiastočného príspevku na prevádzku školskej jedálne (režijné náklady - podľa VZN č.4/2019):

1.stupeň:
Zákonný zástupca uhradí na účet ŠJ sumu: 2.stupeň
Zákonný zástupca uhradí na účet ŠJ sumu:
V tejto sume sú zahrnuté:
  1. Jednorazová zálohová platba na nákup potravín (platí sa iba 1x) vo výške 24,00 € za stravníka z 1. st., 26,- € za stravníka z 2. st.
  2. Úhrada režijných nákladov 0,30 €/dieťa/deň, t. j. platba vo výške 30,00 €/ za každý polrok.

Preplatok stravy a jednorazovej platby podľa zúčtovania po ukončení šk. roka bude zákonnému zástupcovi vrátený na jeho číslo účtu v priebehu mesiacov júl/august.
Podmienky organizácie režimu stravovania:
Možnosti odhlasovania zo stravy:
Stravník s diétou
Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. Deťom na základe lekárskeho potvrdenia od odborného lekára (gastroenterológa, imunológa,..) bude poskytnutá dotácia 1,20 €/deň, kedy bolo dieťa prítomné v školskom zariadení. Dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi na účet za dni prítomnosti v ZŠ. Žiadosť o poskytnutie dotácie na diétne stravovanie adresujte riaditeľke školy.
V žiadosti uveďte:

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku