Preventívne aktivity na našej škole

Spolupráca je dôležitá!!!

Výsledkom spolupráce našej školy s OR PZ v Pezinku sú preventívne aktivity, ktoré sme zrealizovali v priebehu niekoľkých týždňov, mesiacov. Od októbra 2019 až do februára 2020 sme uskutočnili ,,maratón“ prednášok, ktorý obsiahol všetky triedy II. stupňa. Veľká vďaka patrí pani policajtke Mgr. Zuzane Mišovičovej, ktorá si stále našla čas a ochotne prišla medzi nás. Okrem teórie o drogách a alkohole si žiaci vypočuli aj množstvo zaujímavých informácií o drogovej problematike na Slovensku. Žiaci 8.A a 8.B mali prednášku zameranú na trestnú činnosť páchanú mládežou a na mládeži. Pani policajtka vo svojich prednáškach použila aj množstvo modelových situácií, brainstorming, čo žiakov veľmi upútalo. Diskusie boli veľmi poučné a zaujímavé. Poukázala na neustále sa stupňujúcu agresiu detí a mládeže na školách, kriminalitu mládeže, problém drog a alkoholu medzi čoraz mladšími a mladšími žiakmi!

Zdôraznila, že v rámci protidrogovej prevencie musíme žiakov informovať o nástrahách drog, alkoholu a iných návykových látok a hlavne pestovať v nich odmietavé postoje k ich konzumácii! Účinná prevencia je efektívnejšia ako riešenie následkov samotnej drogovej závislosti. Reakcie detí pri realizácii preventívnych aktivít sú dôkazom toho, že táto téma deti veľmi zaujíma, majú informácie z rôznych zdrojov, ale mnohé z detí majú aj mylné predstavy. Aktivity boli zamerané na zvyšovanie právneho vedomia v tejto oblasti, poukazovanie na následky a dôsledky v spojení s užívaním drog, podporu sebakontroly a sebadôvery, vyzdvihovanie zdravého životného štýlu a pozitívnych vzorov správania.

Naším cieľom je naďalej spolupracovať s OR PZ v Pezinku, no touto cestou chceme poukázať na naliehavú potrebu spolupráce s rodičmi. Interakcia medzi školou a rodičmi je nevyhnutná a veľmi potrebná!!!

Mgr. Jana DupľákováAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku