Oznam o poplatkoch v ŠKD

Poplatky v školskom klube detí...

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí v zmysle zákona NR SR č. 245/2008Z,z, o výchove a vzdelávaní – školský zákon,§ 114(6). Príspevok je stanovený vo výške 10 € na mesiac (trvalý pobyt rodiča v PK), 15 € (trvalý pobyt oboch rodičov mimo PK).Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN Mesta Pezinok č. 3/2019. Mesačný príspevok sa môže uhrádzať nasledovne:

1. Trvalým príkazom do 17. dňa mesiac vopred: 1.platba 10 € (bez trvalého pobytu v PK 15 €) - do 25. augusta 2020, posledná platba 10 € (bez trvalého pobytu v PK 15 €) do 17.mája 2021.

Číslo účtu ŠKD: SK42 5600 0000 0066 0748 5005

2. Dvomi splátkami : 1. platba 50 € (bez trvalého pobytu v PK 75 €) do 25. augusta 2020, 2. platba 50 € (bez trvalého pobytu v PK 75 €) do 17. januára 2021.

Číslo účtu ŠKD: SK42 5600 0000 0066 0748 5005

Vzniknuté preplatky za uhradenie čiastočných nákladov na činnosť ŠKD sa neposielali späť, ale boli presunuté do nasledujúceho školského roka.

Štvrtákom a deťom, ktoré nebudú v školskom roku 2020/2021 navštevovať ŠKD, boli preplatky vrátené v mesiaci júl.

V prípade ďalších informácií kontaktujte mailom vedúcu ŠKD J. Krajčovičovú na skd.bielenisko(zav)gmail.com.Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku