Pokyny k organizácii vyučovania od 16.9.2020

V dňoch od 16.9. 2020 bude organizácia vyučovania nasledovná:


16.9.-18.9.2020

1. stupeň

2. stupeň

Od 21.9. 2020 (prípadnú zmenu včas oznámime)

1. stupeň

2. stupeň

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnostiAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku