Návšteva Lesnej školy v Leviciach

"Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá."

Leonardo da Vinci

Dňa 14. marca sa žiaci 5.B triedy zúčastnili unikátnej exkurzívno-poznávacej prevádzky v sprievode odborného personálu v Lesnej škole v Leviciach. Jej cieľom je vytvárať vzťah detí  a tiež širokej verejnosti k prírode, najmä prostredníctvom zmyslov. V interiéri na prvom podlaží sa nachádza diorámová miestnosť, ktorá umožňuje spoznávať zver i jej autentické životné prostredie pomocou dermoplastických preparátov s popisom. Žiaci si vypočuli prednášku o zvieratách a zároveň si prezreli i výstavu preparátov zvierat. Mali možnosť dopĺňať prednášku svojimi poznatkami, ktoré nadobudli v škole. Nasledovali hádanky, zvuky zvierat, podľa zvuku hádali, ktoré zviera daný zvuk vydáva. Na vzorkách z kožuchov rôznych zvierat si mohli vyskúšať, ktorá kožušina je najhladšia. Oboznámili sa s druhmi húb, dozvedeli sa, ktoré sú jedlé a ktoré jedovaté, vyskúšali si odtláčanie stôp zvierat do piesku. Spoznávali rôzny hmyz. Na záver boli pre deti pripravené interaktívne hry a to obkresľovanie makiet zvierat, následné vyfarbovanie a odtláčanie pečiatok stôp zvierat. Pracovníci Lesnej školy a interaktívne prostredie vybavené unikátnymi pomôckami zanechali v našich žiakoch nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budú ešte dlho spomínať a veľa nových poznatkov, ktoré využijú pri pobyte v prírode, ale určite aj v predmete biológia.

Vďaka projektu, ktorý vyhlásilo MSVVaŠ SR, sa mohli žiaci piateho ročníka zúčastniť na unikátnych tvorivých a poznávacích metódach, ktoré realizuje Lesná škola v Leviciach. Žiaci prostredníctvom tejto návštevy lepšie navnímali učenie biológie a získali tak nové poznatky prostredníctvom zážitku. Pozitívny vplyv prírody je na ľudskú psychiku nespochybniteľný a pre deti nenahraditeľný.