Žiacky parlament

Preambula

Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti vzdelávania a výchovy na základnej škole, najmä v oblasti mimoškolskej a záujmovej činnosti. Poslaním žiackeho parlamentu je riešenie výchovno - vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, zlepšovanie vzájomných vzťahov žiakov a učiteľov na škole.

Štatút žiackeho parlamentu

Sľub člena Žiackeho parlamentu

Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole.

Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen parlamentu budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí Žiackeho parlamentu. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.

Čoskoro... aktualizujeme

Žiacky parlament
Koordinátor: Mgr. Jana Milková, MBA
jana.milkova@zsnabielenisku.sk
Predseda: Zara Hlavenová
Podpredseda: Patrícia Kramárová
Zapisovateľ: Nicolas Chalupianský
Členovia žiackeho parlamentu
Matúš Mišút 9.B
Tomáš Vavrinský 9.B
Patrícia Kramárová 9.B
Zara Hlavenová 9.B
Ingrid Mikovičová 9.B
Vanessa Csisoóvá 9.B
Lucia Keblušková 8.A
Elizabeth Konczová 8.A
Michaela Kramárová 5.A
Zara Sofia Kocková 6.A
Marko Tomanovič 6.A
Sebastián Buchlák 8.B
Alexandra Csisoóvá 9.B
Nicolas Chalupianský 9.A
Martin Benčúrik 9.B
Zuzana Bozáňová 8.A