Školský psychológ

Naša školá má v súčasnosti 88 zamestnancov z čoho 66 je pedagogických, 5 odborných a 17 nepedagogických.

Školský psychológ Konzultačné hodiny
Mgr. Katarína Bagočiová
katarina.bagociova@zsnabielenisku.sk
UTOROK
STREDA a ŠTVRTOK
od 8:00 do 14:00
prípadne po dohode

Som školská psychologička,
     Mgr. Katarína Bagočiová, neváhajte ma navštíviť, keď vás niečo trápi.

Kto je školský psychológ?

Školský psychológ je odborný zamestnanec školy a je súčasťou školského podporného tímu, v rámci ktorého spolupracuje so špeciálnymi pedagógmi, sociálnym pedagógom, výchovným poradcom, logopédom a asistentami učiteľa.

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie. Poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom školy a členom školského podporného tímu.

Poznáva osobnosť žiaka, venuje pozornosť žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, nadaným a talentovaným žiakom. Pracuje aj so žiakmi, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách. Spolupodieľa sa na vytváraní pozitívnej atmosféry a klímy v školskom prostredí. Úzko spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy.

Psychologická starostlivosť nezahŕňa diagnostiku ani psychoterapiu. Spolupracujeme s Centrom poradenstva a prevencie.

V akej situácii sa obrátiť na školskú psychologičku?

ŽIACI, môžeš za mnou prísť:

 • ak sa cítiš sám,
 • ak potrebuješ pomoc s vyriešením konfliktov a hádok,
 • ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete, či sociálnych sieťach, alebo doma v rodine,
 • ak sa cítiš smutný, ak sa ti niečo smutné stalo a chceš sa o tom porozprávať,
 • ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi,
 • ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi, doma s rodičmi alebo súrodencami,
 • ak sa nevieš sústrediť pri učení či príprave do školy,
 • ak ti nejde učenie a nedarí sa ti v školskom prospechu, ako by si chcel,
 • ak máš pocity strachu, hanby, trémy pri odpovedaní či učení alebo vo vzťahoch s kamarátmi,
 • ak sa doma vaši hádajú alebo rozvádzajú,
 • ak máš problém sa ovládať a prepadá ťa hnev či zlosť,
 • pri pocitoch zmätku, neistoty v rôznych oblastiach života,
 • ak máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, mobile, hrách a pod.,
 • ak máš pocit, že tvoj život nemá zmysel,
 • ak ti niekto blízky zomrel, alebo vážne ochorel,
 • ak kamaráta trápi nejaký problém a ty mu chceš pomôcť, no nevieš ako,
 • ak máš akúkoľvek inú tému, o ktorej by si sa chcel porozprávať.

RODIČIA a UČITELIA, môžete sa na mňa obrátiť:

 • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení,
 • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede,
 • pri pomoci deťom integrovaných v triedach,
 • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.),
 • pri vzniknutej akútnej kríze v škole či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.) alebo pri pomoci spracovať traumatickú udalosť,
 • pri potrebe informácií alebo odporúčaní inej odbornej pomoci, ktorá je mimo mojich kompetencií,
 • pri akýchkoľvek iných psychických problémoch žiakov.

Kde ma nájdete?

 • 1.poschodie, oproti schodisku oddeľujúcom prístavbu

Kedy ma môžete navštíviť?

 • V utorok, stredu, štvrtok v čase od 8:00 do 14:00 - po predchádzajúcej dohode (prípadne v iné dni po dohode).

Akým spôsobom ma môžete kontaktovať?

Ako pracujem?

 • kontaktovať ma môžu žiaci, rodičia či učitelia
 • so žiakmi pracujem individuálne aj skupinovo, s celou triedou aj v menších skupinách
 • práca so žiakom má podobu buď jednorazovej konzultácie alebo dlhodobejšej spolupráce, na ktorú potrebujem informovaný súhlas jeho zákonného zástupcu
 • obsah stretnutí je dôverný, avšak v prípade odhalenia trestného činu či ohrozenia zdravia som povinná tieto skutočnosti podať ďalej. V rámci spolupráce dôležité informácie konzultujem s rodičmi a učiteľmi
 • pri svojej práci využívam predovšetkým metódu rozhovoru, výtvarné či iné tvorivé techniky a aktivity, spôsob komunikácie je nenútený, snažím sa s rešpektom pristupovať k dieťaťu takému, aké je a rešpektovať jeho aktuálne možnosti a ochotu zdieľania