Verejné obstarávanie

Základná škola Na bielenisku č. 2 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a splnenia povinnosti úradu podľa § 113 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO") oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile, uverejnením na svojom webovom sídle. V zmysle zákona o VO zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Plán verejných obstarávaní

Plán verejných obstarávaní r. 2014

Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO rovnaká alebo vyššia než 1000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadne udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň zadania.

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO

Číslo Dátum CPV kód Zákazka Stav
1 26.11.2013 39000000-2
Čistiace potreby
Miesto dodania:
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok
zrušené
2 28.11.2013 30192000-1
Kancelárske potreby
Miesto dodania:
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok
ukončené
3 8.2.2014 39800000
Čistiace a leštiace potreby
Miesto dodania:
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok
ukončené
4 8.2.2014 33700000
Predmety osobnej starostlivosti
Miesto dodania:
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok
ukončené
5 5.4.2014 15100000-9
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Miesto dodania:
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok
ukončené
6 23.4.2014 15200000-0
Spracované a konzervované ryby
Miesto dodania:
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok
ukončené
7 23.4.2014 15896000-5
Hlboko zmrazené výrobky
Miesto dodania:
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok
ukončené
8 23.4.2014 03142599-3
Vajcia
Miesto dodania:
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok
ukončené

V zmysle zákona o VO verejný obstarávateľ zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona o VO s cenami vyššími ako 1000 eur.