Žiaci v číslach

V školskom roku 2023/2024 navštevuje našu školu spolu
686 žiakov v 28 triedach.

I. stupeň
Počet žiakov: 349 Počet tried: 14
II. stupeň
Počet žiakov: 337 Počet tried: 14
Školský klub detí
Počet žiakov: 321 Počet tried: 14