O škole

Základná škola, Na bielenisku č. 2 v Pezinku, je plneorganizovaná sídlisková škola, ktorá začala písať svoju históriu v roku 1990.

"Musíš sa mnoho učiť, aby si poznal, ako málo vieš."

Ján Amos Komenský

Myšlienka tohto citátu je dlhodobým cieľom našej školy. Škola poskytuje žiakom základné vzdelanie a pripravuje ich na ďalšie štúdium.

 • Škola má právnu subjektivitu od roku 2002.
 • Škola ponúka kvalitný výchovno-vzdelávací proces zabezpečený odbornými pedagogickými zamestnancami, individuálny prístup k deťom podľa konkrétnych potrieb a orientáciu na osobnosť žiaka.
 • Škola má moderne vybavené učebne ( interaktívne tabule, počítače, dataprojektory,... ).
 • Sme vybavení bezbariérovým prístupom do školy a do tried s využitím výťahu.
 • Cudzí jazyk sa vyučuje od 1. ročníka.
 • Špeciálny pedagóg pomáha deťom s poruchami učenia - dyskalkúlia, dyslexia,...
 • V posledných rokoch dosahuje škola vynikajúce úspechy predmetových a športových KRAJSKÝCH A OKRESNÝCH SÚŤAŽIACH.
 • Na škole pracuje množstvo krúžkov - počítačové, tvorivé, prírodovedné, športové,...
 • Celé roky si žiaci vydávajú vlastný školský časopis OSA.
 • Na škole má sídlo aj Pezinský stolnotenisový klub.
 • Žiaci, ale aj zamestnanci školy využívajú telocvičňu, zrkadlovku a vlastnú saunu.
 • Súčasťou školy je aj školská jedáleň, pripravuje cca 600 jedál denne.
 • Pri ZŠ pracuje školský klub detí pre žiakov 1. - 4. ročníka od 6:00 do 17:30 hod. so zaujímavým a originálnym výchovným programom, ojedinelou a atraktívnou prázdninovou činnosťou.
 • Každoročne sa v škole organizujú rôzne akcie (súťaže, zbery, divadelné predstavenia, výchovné koncerty...). Okrem toho: Škola v prírode, Karneval, Jesenná slávnosť, Vianočná slávnosť, Jarná slávnosť, Lyžiarsky výcvikový kurz, Plavecký výcvikový kurz, Ekologický kurz,
 • ...a v neposlednom rade sme škola s príjemným a čistým prostredím a s priestrannými triedami s relaxačnými kútikmi.

Prácu školy si nevieme predstaviť bez pomoci obetavých rodičov, ale už aj priateľov našej školy. Snažia sa pomôcť hlavne v materiálnom vybavení školy učebnými pomôckami a pri organizovaní rôznych podujatí.

Čo dodať na záver? Dobre prosperujúca škola ja ako dobre zohratý orchester. Každý nástroj má svoje miesto, kde nik nesmie hrať falošne.

Ak sa snažíme, výsledkom sú čisto znejúce tóny. A taký je aj výsledok úsilia všetkých zamestnancov našej školy.