Školský klub detí

Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou našej základnej školy. Do školského klubu sú prijímané deti 1.-4.ročníka na základe žiadosti rodiča ako zákonného zástupcu dieťaťa. Kapacita školského klubu závisí od počtu prihlásených detí do ŠK. Momentálne máme deti v ŠK zaradené do 14. oddelení. Školský klub využíva priestory v kmeňových triedach. Na rekreačnú a relaxačnú činnosť využíva aj ihrisko a školský dvor, ktoré sú súčasťou školy. ŠKD taktiež na svoju činnosti využíva aj niektoré priestory školy, napr. telocvičňu, školskú jedáleň, učebňu informatiky, dopravné ihrisko ako aj všetky chodbové priestory, kde sú zriadené oddychové zóny pre deti.

Školský klub slúži na výchovu a vzdelávanie, ale i záujmovú činnosť detí v čase mimo vyučovania. Výchova v školskom klube je jednou z najznámejších a dokonca najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v mimo vyučovacom čase.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov ako i predbežnú prípravu na praktický život.

V ŠKD sú hlavnou súčasťou náplne práce sociálne zručnosti a praktické vedomosti detí. Cieľom je vhodne dopĺňať základy predškolskej výchovy a kompetencie získavané pri výchove v rodine a na vyučovaní v škole. V ŠKD sa zameriavame na zážitkovú činnosť a prepojenosť s reálnymi životnými situáciami.

Výška poplatkov a možnosti ich úhrady:

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí je v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon, § 114(6). Príspevok je stanovený vo výške 15 EUR na mesiac. Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN Mesta Pezinok č. 12/2021.

Mesačný príspevok sa môže uhrádzať nasledovne:

  1. Trvalým príkazom (mesačne) do 17. dňa v mesiaci - mesiac vopred: prvá platba 15 EUR do 17. augusta nového školského roka, posledná platba 15 EUR do 17. mája daného školského roka.
  2. Úhrada na polrok: prvá platba 75 EUR do 17. augusta nového školského roka, druhá platba 75 EUR do 17. januára daného školského roka.

Číslo účtu ŠKD, IBAN:

SK42 5600 0000 0066 0748 5005

My v ŠKD