Platby v školskej jedálni

Obedy zadarmo

Od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií. Nárok na dotáciu na stravu má každý žiak, ktorého zákonný zástupca o poskytnutie dotácie na stravu požiadal.

Dotácia je poskytnutá iba v prípade, ak sa žiak zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ a následne odoberie stravu. Zákonný zástupca berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti dieťa zo stravy odhlásiť alebo uhradiť plnú sumu za jedlo (to platí v prípade, že rodič vyzdvihne aj nevyzdvihne obed).

Úhrady stravného a čiastočného príspevku na prevádzku školskej jedálne (denný poplatok za potraviny + režijné náklady - podľa VZN č.6/2023):

Zákonný zástupca je povinný uhradiť za režijné náklady sumu 8,- € mesačne na číslo účtu:

SK60 5600 0000 0066 0748 4002

Ak sa dieťa nezúčastní vyučovania a nebude odhlásené zo stravy, zákonný zástupca musí uhradiť celú sumu za obed:

  1. stupeň - 1,50 €/ obed
  2. stupeň - 1,70 €/ obed

Podmienky organizácie režimu stravovania:

  • Odhlásiť sa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr do 14:00 h deň vopred počas pracovných dní, v pondelok do 7:30 h.
  • V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase
    od 11:30 - 14:00h.

Možnosti odhlasovania zo stravy

  • on-line na portáli www.eskoly.sk (treba sa prihlásiť pod menom, heslom)
  • telefonicky na tel. č. : +421/33 640 47 28
  • osobne u vedúcej ŠJ