Aktualizačné vzdelávanie

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania ZŠ Na bielenisku Pezinok uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

Aktualizačné vzdelávanie 2024
SmartBooks, oboznámenie sa s programom, predstavenie jeho základných princípov, ukážkové aktivity
Aktualizačné vzdelávanie 2023
Kurikulum - premena tradičnej školy
Štátny výchovný program pre školský klub detí
Aktualizačné vzdelávanie 2022
Žiaci so zdravotným znevýhodnením vo výchovno-vzdelávacom procese
Základy využitia prostriedkov edukačného portálu viki na tvorbu edukačných materiálov