Obnova priestorov školy - Projekt "Zelená oáza"

Banka ČSOB Vedenie školy, Občianske združenie Školák na Bielenisku a pedagógovia sa snažia systematicky obnovovať, vylepšovať prostredie v ktorom žiaci trávia najviac času. Týka sa to interiéru (nové lavice, stoličky, pravidelné maľovanie tried a spoločných priestorov, rekonštrukcia hygienických zariadení a pod.), ale aj exteriéru. Našou spoločnou snahou je vytvoriť prostredie priateľské deťom. Miesto, kde sa žiaci najviac pohybujú, je átrium školy. Vďaka projektu „Zelená oáza“ získa škola od nadácie banky ČSOB finančné prostriedky na zakúpenie drevín, ktoré budú vo veľkoobjemových kontajneroch skrášľovať betónové átrium školy. Priestor bude doplnený o lavičky a výsadbu sezónnych kvetov a byliniek. O to sa postarajú žiaci na hodinách techniky a biológie. Na podporu praktického a zážitkového vyučovania bude vytvorený informačný stojan s ukážkami drevín nášho regiónu. Veríme, že spomínané rozbehnuté aktivity budú priaznivo prijaté žiakmi a budú slúžiť svojmu zámeru, ktorým je: Zvýšiť atraktivitu vyučovania, poskytnúť príjemné prostredie pre deti počas, ale aj po skončení vyučovania.