Školský poriadok (platný od 4.9.2023)

Obsah


Úvod

Školský poriadok (ŠP) je vydaný riaditeľkou školy a bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 4. septembra 2023. Je platný pre všetkých žiakov školy, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 vyhlášky MŠ SR č. 230/2022 Z. z. o základnej škole.

Školský poriadok predstavuje súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu žiakov, zamestnancov školy a zákonných zástupcov, resp. zákonných zástupcov žiakov, ktorých dodržiavanie prispieva k napĺňaniu základného poslania školy.

Práva žiakov

Každý žiak má právo:

 • na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, na primeraný, zrozumiteľný výklad učiva,
 • na úctu k svojej osobe, svojmu vierovyznaniu, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • na zabezpečenie ochrany proti diskriminácii, fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • na individuálny prístup, rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav, na taktný prístup zo strany učiteľa a spolužiakov,
 • poznať kritéria hodnotenia a byť oboznámený s výsledkom hodnotenia ústnej i písomnej odpovede,
 • na objektívne hodnotenie,
 • na prestávku ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy,
 • slušným spôsobom a vo vhodnom čase vyjadriť svoj názor,
 • k učivu položiť otázku a dostať odpoveď,
 • určiť si spôsob skúšania,
 • zúčastňovať sa mimotriednych a mimoškolských podujatí organizovaných školou (s výnimkou žiakov nerešpektujúcich ŠP), zapájať sa do činnosti záujmových útvarov,
 • ak je žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, má právo na vzdelávanie, ktorého obsah, formy a metódy zodpovedajú jeho vzdelávacím potrebám a možnostiam, na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré toto vzdelávanie umožnia a na poradenskú pomoc školy a školského poradenského zariadenia.

Povinnosti žiakov

Príchod do školy

 1. Žiak prichádza do školy medzi 7.45 – 7.55 hod, okrem žiakov navštevujúcich rannú činnosť školského klubu detí. O 7.55 hod. je hlavný vchod do školy uzavretý. Budova školy je opäť otvorená 15 min. po začatí 1. vyučovacej hodiny, meškajúcemu žiakovi vyučujúci zaznamená v elektronickej triednej knihe neskorý príchod. Žiak s potvrdením od lekára alebo s povolením vedenia školy bude vpustený do školy hneď.

 2. Pred vchodom do budovy si žiak očistí obuv, odloží si vrchný odev do svojej skrinky a preobuje sa do prezuviek, ktoré nemajú čiernu podrážku (nie športová obuv).

 3. Mobil aj všetky ostatné elektronické zariadenia odloží do uzamykateľnej skrinky.

 4. Žiak môže prísť do školy na bicykli alebo kolobežke, ale do budovy školy s nimi nevstupuje. Uzamkne si ich na stojane pred školou.

 5. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch, kolieskových korčuliach, teniskách s kolieskami je v budove školy a jej areáli zakázané!

 6. Žiak prichádza do školy po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Je zakázané preliezať plot!

 7. Žiak používa pri príchode do budovy a odchode z budovy hlavný vchod. Žiaci ŠKD môžu použiť pri odchode vchody na terasách.

 8. Počas celého vyučovania i cez prestávky žiak nesmie bez dovolenia pedagóga odísť z areálu školy.

Správanie sa v škole

 1. Žiak prichádza do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku.
 2. K riaditeľke školy, učiteľom a ostatným zamestnancom školy sa správa slušne a dbá na ich pokyny. Správa sa a koná tak, aby nespôsobil úraz sebe ani spolužiakom. Starší žiaci sú vzorom mladším žiakom.
 3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiak pozdraví tým, že sa ticho postaví. Sadne si na pokyn učiteľa. Na hodinách VYV, INF, TVP, TECH, PVC, FYZ a CHEM v laboratóriu a pri písomných prácach nevstáva.
 4. Na vyučovacích hodinách sedí žiak na mieste, ktoré mu určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci učiteľ. Triedny učiteľ vytvorí zasadací poriadok, ktorý sa stáva pre žiakov záväzným. Žiak nesmie miesto svojvoľne meniť. Po zazvonení žiak zaujme svoje miesto v triede a očakáva príchod vyučujúceho. Zasadací poriadok je položený na učiteľskom stole, pri zmene sa vyrobí nový.
 5. Za poriadok na svojom mieste je žiak zodpovedný aj v prípade presunu do inej triedy alebo po ukončení vyučovania.
 6. Bez povolenia žiak nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu.
 7. Počas vyučovania žiak aktívne spolupracuje s učiteľom, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov.
 8. Ak chce odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa zdvihnutím ruky.
 9. Skúšanému žiakovi nenašepkáva, neodpisuje školské ani domáce úlohy.
 10. Je povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (napr. zdravotné dôvody) môže dostať dve sady učebníc.
 11. Žiak môže používať mobilný telefón, tablet alebo iné elektronické zariadenia (smart hodinky, fit náramky a pod.) v budove školy a na školských akciách iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo vedenia školy. V iných prípadoch musia ostať tieto zariadenia počas vyučovania zamknuté v skrinkách v šatni. Pri porušení tohto ustanovenia bude žiakovi zapísané porušenie školského poriadku a udelené výchovné opatrenie - pokarhanie od triedneho učiteľa. Pri opakovanom porušení bude žiakovi udelené pokarhanie riaditeľkou školy a po následnom porušení znížená známka zo správania.
 12. Žiak nenosí do školy predmety, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenosí do školy väčší obnos peňazí a osobitne cenné predmety. Škola nezodpovedá za ich stratu a odcudzenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie môže učiteľ odobrať a vrátiť ich len zákonným zástupcom.
 13. Ak sa z vážnych dôvodov žiak nepripravil na vyučovanie alebo si nenapísal domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TŠV, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od zákonných zástupcov. Ospravedlnenie od zákonných zástupcov platí len na jednu vyučovaciu hodinu.
 14. Na cvičenie TŠV používa oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný úbor), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni. Pred hodinou TŠV sa žiak v šatni prezlečie do cvičebného úboru, odovzdá vyučujúcemu TŠV do úschovy cenné predmety (hodinky, šperky, kľúče, prípadne okuliare, peniaze, atď.).
 15. Šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodí, zákonní zástupcovia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne.
 16. Manipulovať s oknami a žalúziami môže len v prítomnosti učiteľa na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané sa vykláňať z okien a čokoľvek z nich vyhadzovať.
 17. Na komunikáciu medzi školou a zákonným zástupcom je určená internetová žiacka knižka (IŽK). Prístupové heslo je každému zákonnému zástupcovi zaslané na mail na začiatku školského roka. V prípade straty ho môže zistiť u triedneho učiteľa. Pedagógovia sú povinní vpisovať známky do IŽK priebežne, minimálne však 1x za týždeň. O záporných výchovných opatreniach (napomenutia, pokarhania, porušenia ŠP,...) informuje zákonného zástupcu priebežne triedny učiteľ.
 18. Malé prestávky žiak využíva na regeneráciu a na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuje vo svojej triede. V odborných učebniach je zakázané jesť a piť!
 19. Veľkú prestávku trávi žiak v priestoroch školy alebo v jej areáli podľa pokynov učiteľa.
 20. Automaty vo vestibule školy je povolené používať počas všetkých prestávok, ale na vlastnú zodpovednosť.
 21. Počas vyučovania žiak nesmie bez povolenia pedagóga opustiť budovu a areál školy. Počas vyučovania odchádza zo školy len s písomným súhlasom (priepustkou) od triedneho učiteľa, v jeho neprítomnosti so súhlasom zastupujúceho triedneho učiteľa, príp. vyučujúceho hodiny, z ktorej odchádza. Túto priepustku odovzdá vrátničke, príp. vedeniu školy. Bez preukázania sa priepustkou nesmie budovu školy opustiť.
 22. Ak má žiak ďalšiu hodinu v inej ako kmeňovej triede (TŠV, ANJ, NEJ, FYZ, CHEM,...), presúva sa disciplinovane podľa pokynu vyučujúceho, spravidla 1 minútu pred zvonením na vyučovaciu hodinu.
 23. Netoleruje sa šikanovanie (vrátane kyberšikany), rasová neznášanlivosť, náboženská intolerancia, fyzické násilie a psychický nátlak!
 24. Je zakázané kresliť alebo mať na oblečení nápisy (aj v cudzom jazyku) a znaky propagujúce rasizmus, xenofóbiu, extrémizmus, ako aj vulgárne znaky a motívy propagujúce návykové a psychotropné látky. Taktiež je zakázané nosiť počas vyučovania a cez prestávky v priestoroch školy pokrývky hlavy (šiltovky, kapucne, atď...).
 25. Je zakázané fajčenie, požívanie alkoholických, energetických, kofeínových nápojov, nealkoholického piva, drog a iných omamných látok. Aj prinesenie cigariet, alkoholických nápojov, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie ŠP.
 26. Povinnosťou žiaka je nahlásiť vyučujúcemu porušovanie predchádzajúceho bodu tohto ŠP.
 27. Do riaditeľne a kancelárie školy chodí žiak len v nevyhnutných prípadoch, všetky náležitosti vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa alebo vyučujúceho.
 28. Do odborných učební, dielne a telocvične vchádza žiak len v sprievode učiteľa.
 29. Týždenník alebo určený žiak počas prestávky utrie tabuľu a ide po učebné pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa žiak nevstupuje.
 30. Počas vyučovania je zakázané zdržiavať sa v priestoroch šatne. Vstup do šatne je povolený len v sprievode učiteľa. Šatňa bude otvorená ráno do 7,55 hod. a v čase obeda od 12,35 - 14,00 hod.
 31. Vytváranie účtov na sociálnych sieťach, ktoré nesú v názve meno školy a ich obsah poškodzuje jej dobré meno, sa považuje za závažné porušenie školského poriadku.

Odchod zo školy

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v kmeňovej triede žiak odstráni papiere a iné nečistoty na svojom mieste a v jeho okolí a vyloží stoličku na lavicu.
 2. Na pokyn učiteľa opustí triedu, pod vedením vyučujúceho ide do šatne. Ak sa stravuje v školskej jedálni, odloží si tašku do skrinky. V opačnom prípade disciplinovane opustí areál školy.
 3. Ak majú žiaci poslednú hodinu v odbornej učebni alebo v telocvični, dajú svoju kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmú si všetky veci. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
 4. Zo školy odchádza domov a dodržiava pravidlá bezpečnosti a cestnej premávky.
 5. Ak žiak niečo stratí, hneď to oznámi vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. Nájdené veci odnesie do kancelárie školy.

Dochádzka do školy

 1. Na vyučovanie dochádza žiak pravidelne a načas. Neskorý príchod bez adekvátneho ospravedlnenia je považovaný za porušenie ŠP.
 2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je jeho zákonný zástupca povinný okamžite oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti, a to:
  • osobne, cez IŽK, e-mailom, telefonicky alebo sms-kou triednemu učiteľovi,
  • alebo telefonicky do kancelárie školy.
 3. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi písomne bezodkladne pri nástupe žiaka do školy. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie ihneď v deň opätovného nástupu do školy, považuje sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú.
 4. Neprítomnosť žiaka do 5 po sebe nasledujúcich dní môže ospravedlniť jeho zákonný zástupca. Pri dlhšej neprítomnosti predloží žiak potvrdenie od lekára alebo príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti (v lehote určenej v bode 3), a to ihneď po príchode do školy (§ 144 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchova a vzdelávaní (školský zákon) ods.10).V odôvodnených prípadoch môže riaditeľka školy, resp. triedny učiteľ vyžadovať ospravedlnenie od lekára aj na menej ako 3 po sebe nasledujúce dni.
 5. Na uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac ako 3 dni je zákonný zástupca povinný podať prostredníctvom triedneho učiteľa žiadosť o uvoľnenie z vyučovania riaditeľke školy a to najmenej 2 dni vopred.
 6. Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia 6.1. viac ako 15 hodín v mesiaci, oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ písomne vedeniu školy, následne riaditeľka školy obci, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, 6.2. viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, začne obec na základe oznámenia riaditeľky školy priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 6.3. viac ako 100 vyučovacích hodín, podá obec v zmysle § 211 TZ trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.
 7. Ak vymešká žiak viac ako 30% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, môže mu byť navrhnuté komisionálne preskúšanie. Zo závažných objektívnych dôvodov (spravidla pre ochorenie) môžu byť žiaci klasifikovaní v náhradnom termíne po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky (§ 57 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 8. V prípade, ak sa žiak opakovane nedostaví na vopred ohlásenú písomnú prácu, môže mu ju vyučujúci dať v náhradnom termíne.
 9. Ak žiak svojvoľne opustí budovu školy a areál školy, nenesie škola za neho zodpovednosť.

Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

 1. Povinnosťou žiaka je šetriť učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie. Pri poškodení učebníc, pomôcok patriacich škole alebo zariadenia školy, vrátane maľovky v celej budove školy a vonkajšej fasády školy, sú povinní zákonní zástupcovia škodu v plnom rozsahu zaplatiť alebo dať do pôvodného stavu.
 2. Učebnice a zošity musia byť podpísané.
 3. Ak prestúpi žiak počas školského roka na druhú školu, zapožičané učebnice odovzdá. Skrinku v šatni je povinný udržiavať v čistote, nelepiť na ňu nálepky a na konci školského roka ju odovzdať prázdnu a čistú. Je zodpovedný za zverené kľúče od skrinky a ich opakované zabúdanie bude považované za porušenie ŠP. V prípade straty kľúča je žiak povinný nahlásiť túto skutočnosť zástupkyni riaditeľky školy a uhradiť zakúpenie náhradného kľúča, prípadne zámku

Povinnosti týždenníkov

 1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zverejnení v triede. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede, počas prestávok zotrú tabuľu a zabezpečia kriedy, fixky.
 2. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
 3. Cez veľkú prestávku zostávajú v triede (platí pre 2. stupeň).
 4. Po skončení vyučovania zotrú tabuľu, skontrolujú poriadok v triede, zatvorenie okien a vodovodných kohútikov.

Dochádzka do školského klubu detí (ŠKD)

 1. Žiak prihlásený do ŠKD prichádza do oddelenia po skončení vyučovania. Žiakov 1. až 4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľ vyučujúci poslednú vyučovaciu hodinu.
 2. Čas odchodu zo ŠKD v jednotlivé dni nahlasuje zákonný zástupca vychovávateľke na začiatku školského roku. Zmeny odchodu musí zákonný zástupca písomne oznámiť.
 3. Z ŠKD nemôže žiak svojvoľne odísť. Je uvoľnený len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu.
 4. Ranná činnosť v ŠKD je od 6.00 hod. do 7.45 hod.
 5. Záverečná činnosť je len v 1. oddelení od 16.00 hod. do 17.30 hod. Zákonný zástupca je povinný pre dieťa prísť do 17.30 hod.
 6. Žiak v ŠKD dodržiava tento ŠP a Vnútorný poriadok ŠKD.

Povinnosti v školskej jedálni (ŠJ)

 1. Do ŠJ počas vydávania stravy môže žiak vstupovať len v prípade, že sa v ŠJ stravuje.
 2. Ak žiak nebude mať uhradenú stravu v ŠJ, nebude mu vydaná.
 3. Pri obede je žiak povinný sa elektronicky zaevidovať prideleným čipom. Ak čip zabudol, musí vydanie obeda odsúhlasiť vedúca ŠJ.
 4. Prvý stupeň obeduje od 12.00 hod., druhý stupeň po skončení poslednej vyučovacej hodiny.
 5. Do jedálne vstupuje žiak v prezuvkách.
 6. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa žiak správa slušne, nebehá a nevykrikuje. Po skončení obeda zanechá svoje miesto v poriadku, odovzdá tácku s riadom pri okienku a opustí ŠJ.
 7. Nie je dovolené jedlo vynášať z jedálne.

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov a bezpečnosť počas vyučovania

 1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
 2. Každý žiak je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti, s ktorými bol oboznámený na začiatku školského roka a rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce k predchádzaniu úrazom.
 3. Žiak je povinný riadiť sa pravidlami správania sa a bezpečnosti vypracovanými na hodiny telesnej výchovy a pre prácu v odborných učebniach, s ktorými bol oboznámený vyučujúcim na začiatku školského roka.
 4. V prípade úrazu alebo náhlej nevoľnosti je žiak povinný túto skutočnosť okamžite hlásiť triednemu učiteľovi, vyučujúcemu alebo dozorkonajúcemu učiteľovi, prípadne najbližšej dospelej osobe. V škole i v jej areáli sa pohybuje tak, aby neublížil sebe ani svojim spolužiakom.
 5. Nevoľnosť alebo iný zdravotný problém rieši žiak najprv s triednym učiteľom až na jeho pokyn v kancelárii školy.
 6. Žiak sa správa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáha im v práci, slušne sa vyjadruje. Je pozorný a ochotný pomôcť starším a chorým ľuďom.
 7. Dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné predpisy.
 8. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, alkoholických nápojov a fajčenie v škole a areáli školy je prísne zakázané!

Exkurzie a výlety

 1. Exkurzie a výlety sa uskutočňujú v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
 2. Žiaci 1. roč. sa môžu zúčastniť výletu v mieste bydliska a v jeho blízkom okolí.
 3. Žiaci 2. až 4. roč. sa môžu zúčastniť výletu najviac do 100 km od svojho bydliska.
 4. V prípade, že sa exkurzie alebo výletu zúčastní menej ako 80% žiakov z triedy, má právo riaditeľka školy exkurziu alebo výlet nepovoliť.
 5. Počas školského roka môže 1 trieda absolvovať najviac 3 viac ako 4-hodinové mimoškolské akcie (2 exkurzie a 1 výlet).
 6. Pred odchodom na hromadnú akciu učiteľ oboznámi žiakov s BOZ, s organizáciou akcie, so správaním sa mimo školy, v dopravných prostriedkoch a pri presunoch. Poučenie zapíše do elektronickej triednej knihy.
 7. Pri hromadných akciách mimo budovu školy, zodpovedá učiteľ za žiakov až do príchodu pred budovu školy. Z miesta konania akcie môže uvoľniť žiaka len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu.
 8. Počas exkurzií a výletov platia pravidlá tohto ŠP.

Výchovné opatrenia, hodnotenie výchovných a voliteľných predmetov

Pri hodnotení vedomostí žiaka škola postupuje podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky MŠ SR o ZŠ Z. z. 320/2008 a Metodického pokynu č.22/2011 o hodnotení žiakov ZŠ.

Hodnotenie výchovných a voliteľných predmetov:

 1. stupeň: ETV, NAV, VYV, TŠV, HUV, PVC, INF, ANJ (1. ročník, 2. ročník – slovne)
 2. stupeň: ETV, HUV, NAV, VYV, TŠV, INF - slovne, OBN, TECH, TVP - známkou

Výchovné opatrenia pri hodnotení správania žiakov:

POCHVALY

a) Pochvala triednym učiteľom

 • za reprezentáciu triedy v školských súťažiach, účasť v okresných kolách súťaží,
 • za výborný prospech, správanie a dochádzku,
 • za výrazné zlepšenie v správaní, zlepšenie vyučovacích výsledkov,
 • za svedomitý prístup k práci, za aktívnu prácu v prospech triedneho kolektívu.

b) Pochvala riaditeľkou školy

 • za viacnásobnú reprezentáciu triedy a školy,
 • za úspešnú reprezentáciu školy (1.-3.miesto),
 • za stály výborný prospech, správanie a dochádzku,
 • za aktívnu prácu v školskej i mimoškolskej činnosti,
 • za mimoriadny skutok.

OPATRENIA ZA PORUŠOVANIE ŠKOLSKÉHO PORIADKU

a) Napomenutie triednym učiteľom,

 • za neospravedlnené vyučovacie hodiny- do 3 hodín,
 • za neskoré príchody do školy,
 • za neskoré príchody na hodinu,
 • za neprezúvanie v priestoroch školy,
 • za neplnenie povinnosti týždenníkov,
 • za porušenie ŠP.

b) Pokarhanie triednym učiteľom:

 • do 7 zápisov,
 • za neospravedlnené vyučovacie hodiny- do 6 hodín,
 • za opakované porušenia ŠP.

c) Pokarhanie riaditeľkou školy:

 • do 15 zápisov,
 • za neospravedlnené vyučovacie hodiny - do 9 hodín,
 • za podvádzanie,
 • za závažné porušenie ŠP.

d) Znížená známka zo správania druhého stupňa (uspokojivé)

 • do 20 zápisov,
 • za neospravedlnené vyučovacie hodiny- do 12 hodín
 • za krádež,
 • za šikanovanie (vrátane kyberšikany) a vydieranie, za úmyselné ublíženie na zdraví,
 • za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči učiteľom i zamestnancom školy,
 • za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a školských akciách,
 • za úmyselné poškodzovanie školského majetku a zariadenia,

e) Znížená známka zo správania tretieho stupňa (menej uspokojivé)

 • do 30 zápisov,
 • za neospravedlnené vyučovacie hodiny - do 24 hodín,
 • za opakované priestupky, ak po klasifikácii správania zníženou známkou druhého stupňa (uspokojivé) nedošlo k náprave.

f) Znížená známka zo správania štvrtého stupňa (neuspokojivé)

 • za viac ako 30 zápisov,
 • za 25 a viac neospravedlnených hodín,
 • za opakované priestupky a hrubé delikty, ak po klasifikácii správania zníženou známkou tretieho stupňa (menej uspokojivé) nedošlo k náprave.

Zákonný zástupca

má právo:

 • na informácie o dochádzke, prospechu a správaní sa dieťaťa v škole,
 • požiadať o konzultáciu vo vopred dohodnutom termíne,
 • nahliadnuť do písomných prác svojho dieťaťa,
 • poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie,
 • požiadať o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania,
 • požiadať o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní,
 • požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa z vyučovacieho predmetu,
 • podávať návrhy na zlepšenie práce školy,
 • zúčastniť sa vyučovacieho procesu po dohovore s príslušným vyučujúcim a súhlasom riaditeľky školy,
 • spolupracovať s Občianskym združením Školák na Bielenisku a Radou školy,
 • nahliadnuť do písomných prác iných žiakov, ak o to písomne požiada do 5 dní od zverejnenia výsledku písomnej práce

nemá právo:

 • dožadovať sa konzultácií s pedagogickými zamestnancami počas vyučovania, ak nie sú vopred dohodnutí,
 • vstupovať do priestorov školy bez ohlásenia sa u vrátničky alebo v kancelárii školy.

je povinný:

 • dbať, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • dokladovať neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní v súlade s podmienkami tohto ŠP,
 • sprístupniť osobné údaje dieťaťa, ktoré sú potrebné v školskej dokumentácii a oznámiť prípadné zmeny týchto údajov,
 • osobne sa zúčastniť na prerokovaní závažných nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese dieťaťa s triednym učiteľom, výchovnou poradkyňou alebo vedením školy,
 • nahradiť škodu na školskom majetku, ktorú dieťa spôsobilo úmyselne alebo neúmyselne,
 • včas si vyzdvihnúť dieťa z ŠKD,
 • odhlasovať dieťa zo stravy v ŠJ,
 • ohlásiť sa pri vstupe do budovy u vrátničky alebo v kancelárii školy, inak nemôže do budovy vstupovať.

Režim dňa

V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľkou školy. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:

 1. hodina 8.00 hod. - 8.45 hod.
 2. hodina 8.55 hod. - 9.40 hod.
 3. hodina 9.50 hod. - 10.35 hod.
 4. hodina 10.55 hod. - 11.40 hod.
 5. hodina 11.50 hod. - 12.35 hod.
 6. hodina 12.45 hod. - 13.30 hod.

Činnosť v ŠKD :

 • Ranná 6.00 hod. - 7.45 hod.
 • Popoludňajšia 11.40 hod. - 17.30 hod.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento Školský poriadok nadobúda účinnosť 4. septembra 2023.
 2. Dodržiavanie Školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy.